Standardbetingelser

Standardbetingelser

Nedenstående skal gennemlæses og godkendes før oprettelse af domæne / webhotel hos Webshop-Danmark.

01.03.2015

Regler for domænenavne

Domæneregistrering for det danske domæne .dk

Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Webshop-Danmark foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, medmindre det er Webshop-Danmark, der er skyld i fejlen – her vil registreringsgebyret blive modregnet ved køb af det korrekte domæne.

Vigtig information vedr. registrering af et . dk domænenavn

DK Hostmaster A/S administrerer alle .dk domænenavne

DK Hostmaster A/S administrerer alle .dk domænenavne.
Dette betyder, at du i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn indgår en aftale med DK Hostmaster A/S omkring brugsretten til domænenavnet.
Din registrering af domænenavnet er derfor omfattet af DK Hostmaster A/S’ Generelle Vilkår, der omhandler regler for tildeling, registrering og administration af .dk domænenavne:
https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/generelle_vilkaar/Generelle_Vilkaar_07.pdf

Fortrydelsesretten fraskrives ved bestilling af .dk domænenavn

Du skal være opmærksom på, at du samtidig med bestillingen af et .dk domænenavn giver samtykke til, at fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven fraskrives.

Validering af dine oplysninger

Det er en forudsætning for at få brugsretten til et .dk domænenavn, at DK Hostmaster A/S kan validere dine navne- og adresseoplysninger. Dette følger af et krav i domæneloven om retvisende data.

Har du har adresse i Danmark, validerer DK Hostmaster A/S dine oplysninger om navn og adresse mod enten det danske CPR- eller CVR-register.

Registrerer du et . dk domænenavn som en privatperson, skal du være opmærksom på, at du kan være nødsaget til at oplyse dit CPR-nummer samt anvende NemID til brug for valideringen af navn og adresse.

Registrerer du et .dk domænenavn som en virksomhed, skal du oplyse dit CVR-nummer til brug for valideringen af navn og adresse.

DK Hostmaster A/S er berettiget til at slette din ansøgning om en registrering af et domænenavn, såfremt oplysninger om navn og adresse ikke kan valideres.

Hvad bruges mine oplysninger til?

De oplysninger du afgiver i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn registreres hos DK Hostmaster A/S, og vil blive brugt i forbindelse med administrationen af dit .dk domænenavn.

Det følger af domæneloven, at dine oplysninger om navn, adresse og telefonnummer skal gøres offentligt tilgængelige. Dette sker via den offentlige whois-database over alle registrerede .dk domænenavne, som findes på DK Hostmaster A/S’ hjemmeside.

Er du privatperson, og har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret eller i henhold til udenlandsk lovgivning, kan du være anonym i whois-databasen.

Vil du vide mere?

Du kan finde mere information om registreringen og administrationen af .dk domænenavne hos DK Hostmaster A/S på www.dk-hostmaster.dk.

Årligt gebyr for .dk-domæner

Til dækning af DK-Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på DKK 36,00. Beløbet opkræves første gang 1-5 år efter betaling af registreringsgebyret til Webshop-Danmark.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK-Hostmaster, hvilken gyldig e-mail-adresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura.

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

Domæneregistrering af internationale domænenavne

Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk eller international lovgivning.

Webshop-Danmark foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos Webshop-Danmarks internationale leverandør.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, medmindre det er Webshop-Danmark, der er skyld i fejlen – her vil registreringsgebyret blive modregnet ved køb af det korrekte domæne.

I øvrigt erklærer domæneregistranten sig indforstået med gældende internationale regler iflg. ICANN samt underliggende registreringsinstanser. Årsafgift betales via Webshop-Danmark.
Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

Særligt for æ-, ø- og å-domænenavne

Webshop-Danmark registrerer .dk-, .com-, .net- og .org-domæner indeholdende æ, ø og å samt andre specialtegn i henhold til gældende regler fra DK Hostmaster, ICANN og Verisign samt underliggende registreringsinstanser.

Info om æ, ø og å for .dk domæner

Priser og fakturering

Webshop-Danmark opkræver de til enhver tid gældende priser på abonnement for de valgte produkter/tjenester, der er bestilt af kunden.

Mulige betalingsmåder:

•    Visakort
•    Masterkort
•    VisaElectron
•    Bankoverførsel.

Privatkunder

14 dages fortrydelsesret:

I forbruger køb hvor bestillingen af webhotel foretages via telefon eller Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.


Når Webshop-Danmark først har registreret et domænenavn kan domæne bestillingen desværre ikke fortrydes. Webshop-Danmark påbegynder ikke registreringen af et domænenavne før Webshop-Danmark har modtaget din betaling. Efter din domæneordre betales udsender vores system en bestilling af dit domæne hos den respektive domænemyndighed. Webshop-Danmark betaler forud for at få registreret domænenavnet hos de domænemyndigheder, som Webshop-Danmark udbyder domæne hos.


Webshop-Danmark fremsender faktura pr. e-mail ca. 45 dage før betalingsperiodens udløb. Hvis betalingsfristen overskrides, fremsendes første påmindelse efter 5 dage og anden påmindelse efter yderligere 5 dage, hvis betaling endnu ikke er registreret.

Webshop-Danmark forbeholder sig retten til at suspendere produkter/services/webhotel/server ved betalingsperiodes udløb, indtil betalingen er modtaget.

Ved fortsat manglende betaling betragter Webshop-Danmark aftalen som opsagt. Alle oplysninger vil blive slettet efter 30 dage og kan derefter ikke genskabes. Genåbning af webhotel/-server skal således fortages inden 30 dage, og der vil blive opkrævet et genåbningsgebyr på DKK 250,00.

CVR-registrerede firmaer

Der ydes ikke nogle fortrydelsesret.

Ethvert abonnement skal opsiges med mindst 30 dages varsel før en betalingsperiodes udløb. Sker dette ikke, betragter Webshop-Danmark aftalen som fornyet.

Alle priser er ekskl. moms.

Ændring af standardbetingelser

Webshop-Danmark forbeholder sig retten til løbende at ændre i de gældende standardbetingelser. Ændringer i standardbetingelserne vil altid blive offentliggjort på Webshop-Danmarks hjemmeside.

 


 

Betingelser for webhotel

1. Nærværende betingelser er gældende for fysiske eller juridiske personer (i det følgende betegnet kunden), der har et internetdomæne med tilhørende webhotel (i det følgende betegnes disse to ydelser samlet som "webhotellet") hos Webshop-Danmark. Internetdomæner der alene opretholdes teknisk ("reserveres"), inkluderer ikke webhotel og er ikke omfattet af nærværende betingelser.

2. Ved bestilling af webhotel er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail-adresse.
Webshop-Danmark betragter alle opgivne oplysninger som fortrolige og forpligter sig til ikke at videregive oplysningerne til tredjemand. Undtaget herfra er videregivelse af nødvendige oplysninger til officielle internetdomæneregistreringsmyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, Internic og RIPE.
Webshop-Danmark forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker.
Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund bliver ukorrekte, skal kunden straks give Webshop-Danmark skriftlig besked om rettelserne.

3. Et webhotel kan kun overdrages til tredjemand efter Webshop-Danmarks godkendelse. Såfremt domænet og webhotellet overføres til en anden internetudbyder i forbindelse med overdragelsen, kræves Webshop-Danmarks godkendelse ikke.

Specifikation af ydelsen

4. Web-hotellet omfatter følgende elementer:
Adgang til at lagre en mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på Webshop-Danmarks server.
Datatrafik er pr. kalendermåned, heri medregnet http-trafik genereret af tillægsydelser. Genereres yderligere trafik fra kundens webhotel, faktureres denne yderligere til gældende dagspris pr. påbegyndt GB.
Mulighed for at få daglig, ugentlig og månedlig statistik over aktiviteten på kundens domæne.

5. Ønsker kunden at nedlægge sit webhotel, skal dette gøres via kundekontoen. Opsigelse kan ske med 1 dags varsel. Ved opsigelse vil der ikke blive tilbagebetaling af de eventuelle forudbetalte afgifter.
Webshop-Danmark kan ophøre med at tilbyde webhotel med 3 måneders varsel til en måneds udgang.
Webshop-Danmark kan overdrage den tekniske drift af webhotelydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

6. Det påhviler kunden selv at sørge for at have en opdateret sikkerhedskopi af sit webhotel. Via kontrolpanelet kan kunden selv oprette eller genskabe en sikkerhedskopi af sine data. Webshop-Danmark opfordrer til, at der ligger en sikkerhedskopi på kundens egne computer lokalt. Webshop-Danmark kører regelmæssig sikkerhedskopiering af alle data, og kunden kan mod betaling af et gebyr få adgang til Webshop-Danmarks sikkerhedskopi.

7. Kunden må ikke benytte webhotellet til aktiviteter, der er i strid med dansk ret, herunder (men ikke udelukkende):
Distribution af piratkopier (edb-programmer, musik eller billeder) eller opfordring til at deltage i pyramidespil.
Dette punkt anses først for overtrådt, når spørgsmålet er afgjort ved dom eller på lignende autoritativ måde. Webshop-Danmark vil dog foretage de nødvendige skridt som påbydes ifølge lovgivning, retskendelse eller henvendelse fra politiet, eksempelvis ved at spærre adgang til hele eller dele af kundens domæne.
Det er ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sexrelateret materiale liggende på Webshop-Danmarks servere – selvom det skulle være lovligt materiale – eller at have Internet Relay Chat, chat rooms og IRC bots.
Webshop-Danmark vil i fornødent omfang foretage anmeldelse af mistænkelige aktiviteter til politiet eller anden relevant myndighed.

Force majeure

8. Webshop-Danmark er fritaget for såvel direkte som indirekte ansvar i tilfælde af grunde som f.eks.:
Generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrand, krig, myndighedsbestemmelser, fejl eller manglende kapacitet i interne/eksterne telefonforbindelser, mangel på transport, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed.

Ansvarsbegrænsning

9. Webshop-Danmark udøver ingen kontrol med de informationer, der optræder på internettet. Webshop-Danmark kan således på ingen måde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte fejl af nogen art, herunder økonomiske tab som følge af brugen af informationer fra internettet, ligesom Webshop-Danmark heller ikke er ansvarlig for tab opstået som følge af manglende adgang til informationer eller tjenester på internettet.
Webshop-Danmark er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel.
Såfremt det måtte følge af ufravigelige regler i gældende dansk ret, at der opstår erstatningskrav fra kunden mod Webshop-Danmark, omfatter erstatningsbeløbet ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. Webshop-Danmark er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af næringsvirksomhed, eller tab opstået som følger af manglende forlængelse af abonnementet. Ved fejl og mangler af enhver art vil Webshop-Danmarks ydelse alene blive godtgjort ved forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften. Webshop-Danmarks ansvar er således begrænset til den forudbetalte abonnementsafgift, uanset følgen af de skader der er indtrådt.

Tillæg til betingelser for webhotel

For tillægsydelserne PHP5-SQL og CGI-adgang gælder følgende:

1. Webshop-Danmark stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes webhotel og er efter ydelsernes aktivering ikke forpligtet til at yde kunden yderligere support, herunder anden vejledning i brug end de til enhver tid tilgængelige online-eksempler.

2. Tillægsydelserne må alene anvendes i forbindelse med kundes webhotel hos Webshop-Danmark.

3. Anvendelsen af tillægsydelserne skal ske under hensyntagen til mindst muligt CPU-forbrug på Webshop-Danmarks servere. Webshop-Danmark forbeholder sig ret til at begrænse kundes CPU-forbrug eller standse igangværende processer, når dette er krævet af hensyn til sikkerheden og driften af Webshop-Danmarks servere.

4. Webshop-Danmark henstiller, at behandlingen af store datamængder sker offline hos kunden. Har kunden gentagne gange et uforholdsmæssigt højt CPU-forbrug, forbeholder Webshop-Danmark sig ret til efter nærmere vurdering at lukke for adgangen til kundens tillægsydelse(r). Webshop-Danmark vil i hvert tilfælde først rette henvendelse til kunden med anmodning om begrænsning af CPU-forbrug.